h i r d e t é s

Gábriel (Dzsibril) és az angyalok

Olvasási idő
7perc
Eddig olvastam

Gábriel (Dzsibril) és az angyalok

2020. július 01. - 20:29

 

Most tegyük félre az angyalokhoz kötődő szárnyas lény fogalmat, bármennyi hadiszt is találunk ezekről a szárnyakról. Engem azért ver ki a veríték a szárnyak hallatán, mert a fáraók szarkofágján láttam szeráfokat és kerubokat ekképpen ábrázolni, így tudom honnan ered ez a felfogás. Nyilván, a kor emberének ez volt hihető.

Az Iszlám felfogásában nem világ, hanem világok vannak, de nevezheted tereknek, dimenzióknak felfogásodtól függően és ezek teremtője, működtetője Allah, Isten, God, Végtelen Energia vagy akármi, aminek nevezed kultúrád szerint. De mind ugyanarra gondolunk. Ebből a hatalmas térből, mindenségből az ember csak egy parányi részt képes felfogni. Ezt nevezzük Látható Világnak (A’alem al-Shihada). A többi a Láthatatlan Világ (A’alem al-Ghreib), ami ember által racionálisnak nevezett térben nem fogható fel. Ez csak az irracionálisban érzékelhető, ha ilyen érzékelés kifejlődik egyáltalán. Ebben segít a Korán és a többi Szentírás. A Láthatatlan Világnak is vannak lényei, akiket szintén érzékelhetünk, inspirációt nyerhetünk tőlük, érezhetjük jelenlétüket. Őket nevezzük különböző kategóriák szerint angyaloknak, dzsinneknek stb., de ezek képi tartalmát a középkori értelmezés lepusztította. Ők nem mások, mint szabad akarattal nem rendelkező közvetítői Isten szándékának. Szolgák, futárok, küldöncök, postások, illetve végrehajtók. Ebből a sorból a dzsinnek kilógnak, mert ők lehetnek lázadók is, de büntetésük sosem marad el.
Az angyalok vezéralakja Dzsibril, azaz Gábriel, Allah küldötte.

Mondd: „Ki az, ki ellensége Gábrielnek, aki lehozta szívedbe (a bizonyságokat) Allah engedelmével, megerősítve azt, ami az előtt kinyilatkoztatott, Útmutatásként és Öröm-hirdetésként a hívőknek! - (Korán 2:97)

Mohammed (béke reá) idejében a Zsidók egy része számára nevetséges volt a Muszlimok állításában az, hogy Gábriel hozta el a kinyilatkoztatásokat a Prófétának. Ők Isten Angyalai között különbséget tettek. Számukra Mihály volt a jó, aki mellettük kiállt. Dániel 12:1: „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.” Gábriel látomása pedig félelmet indított el bennük. Dániel 8:16-17: És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást! 17És oda jöve, ahol én állék, és amint jöve, megrettenék és orcámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás.” Ezen a részen Könyvük Gábriel üzenettel kapcsolatos küldetésére utal.

Ki az, ki ellensége Allahnak, az Ő Angyalainak, Prófétáinak, Gábrielnek, Mihálynak! Mert bizony Allah Ellensége a hitetleneknek!” (Korán 2:98)

Dzsibrilt vagy Gábrielt az Iszlám a legfontosabb angyalnak tekinti. A Koránban Dzsibril, vagy Szentlélek néven találjuk.

Dzsibril fő feladata az, hogy kommunikálja Allah szavait a próféták számára. Dzsibril nyilvánította ki a Koránt Mohamed próféta számára (béke legyen vele). De nem csak Mohammed, hanem az előtte élt a próféták is kapcsolatban álltak Dzsibrillel.

Idrisz (Enoch)
Ő volt az első tollforgató próféta. Dzsibril elvitte őt a negyedik mennyországba a Halál Angyalához, hogy megtudakolja, mennyi ideje van hátra. Lelkét ott a Halál Angyala magánál tartotta és azóta is ott van.
Ábrahám (Ibrahim)
Dzsibril megjelent Ábrahámnál, mikor őt tűzre akarták vetni és segítséget ajánlott. De Ábrahám Allahot (SWT) szólította, kérve Őt, hogy legyen Ő a megmentője. Dzsibril mindig felbukkan, ha egy próféta bajba kerül. Megjelent akkor is, amikor Ábrahám feleségénél, Hágárnál is. Ő megérintette az angyal sarkát, kérve, hogy fakassza meg a Zamzam forrás vizét. Ábrám házát egy angyal csapat látogatta meg, hogy öregkora ellenére elvigyék neki jóravaló fia születésének örömhírét. Egyben azért is jöttek, hogy lesújtsanak Lót népére.
Lót
Három angyal, Dzsibrail, Mikail és Iszrafil, jóképű ifjak képében Szodomába mentek. Az első személy, akivel találkoztak, Lót lánya volt, akik hívő teremtés volt. Látva szépségüket, felismerte a bajt, ami rájuk várhat, ha belépnek a városba, ezért arra kérte őket, hogy maradjanak a falakon kívül, amíg szól atyjának, Lótnak, aki majd biztonságban bevezeti őket. Lót az éj folyamán a házába vitte őket, ahol elbeszélte nekik a városlakók romlottságát. Azt remélte, hogy az utazók letesznek szándékukról és nem maradnak ezen a helyen. Lót azonban nem tudhatta, hogy elbeszélésével tanúvallomást tett népe ellen. Egyetlen népet sem ért el balsorsa mindaddig, míg prófétája bizonyságot nem hozott fel ellenük.
József (Yusuf)
Amint Józsefet testvérei a verembe vetették, Dzsibril a verem mélyén várta és elkapta őt. Majd megnyugvást hozott szívébe. Miután József elhagyta atyja szerető biztonságát, Allah és Dzsibril vették őt védelmükbe.
Zakariás
Zakariás arról faggatta Máriát, ki gondoskodik róla folyamatosan, ki látja el őt élelemmel? Dzsibril eljuttatta hozzá fia, János (Keresztelő Szent János) születésének hírét.
Mária
Mikor Mária elmélkedni vonult egy keleti helyre, messze az emberektől, Dzsibril tett látogatást nála egy tökéletes ember formájában. Mária nem ismerte fel, ezért kérte, hogy félje Allahot, ha bármi rossz szándéka van. Erre Dzsibril angyali alakot öltött és átadta Máriának fia, Jézus születésének hírét.
Jézus (Isa)
Dzsibril Allahhoz emelte fel Jézust, amikor az emberek meg akarták ölni őt. Az Iszlámban Dzsibril másik megnevezése Szentlélek:

Mondd: „A Szentlélek hozta el Uradtól azt az Igazzal, hogy megszilárdítsa azokat, kik hisznek, Útmutatásként, Örömhírként a Muszlimoknak.” (Korán 16:102)

Utalás Gábriel arkangyalra, aki elhozta a kinyilatkoztatásokat. Ha az Írás népei az igaz hit felé fordulnának, megszilárdíthatnák magukat saját hitükben és eloszlathatnák kétségeiket a Mohammed által tanított kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban. Ha az Írás népei, vagy akárki más, az Iszlám gondolatvilágába belép, megtalálja a Koránban azt az Útmutatást, ami a Mózesi Törvényekből, vagy Keresztény Evangéliumokból az idők folyamán kiveszett.

Mi megadtuk Mózesnek a Könyvet és felsorakoztattuk utána a Prófétákat. Mi megadtuk Jézusnak, Mária fiának a bizonyságokat és megtámogattuk őt a Szentlélekkel. De mindannyiszor, ha Próféta jött, kiben kedveteket nem leltétek, dölyfösködtetek, egy részüket meghazudtoltátok, s más részüket megöltétek. (Korán 2:87)

A Mohammedre (béke reá) vonatkozó történeteket a közlés terjedelme miatt kihagyom. Tudnivaló azonban, hogy egész élete, küldetése összefonódik Gábriel szolgálatával. Hiszen a Korán áyáit az Úr 23 éven keresztül Gábriellel küldte el a Prófétának.

Talán feltűnt, hogy a felsorolásból három eset feltűnően hiányzik. Az egyik Ádám, a másik Mózes, a harmadik Te vagy magad. Ádámhoz közvetlenül szólt az Úr egészen addig, amíg a Paradicsomból ki nem űzte őt. Ettől kezdve Isten Dzsibrilt küldi az emberekhez. Mózeshez azonban még egyszer közvetlenül szólt az Úr, nem Gábrielen keresztül. Így kötött szövetséget az Úr Izrael gyermekeivel. E szövetség sorsát ismerjük. És ezen a ponton ne kezdjük szidni a zsidókat, mert mi, muszlimok sokkal nagyobb árulást követtünk/követünk el a Koránnal kapcsolatban.
A másik, akihez közvetítő nélkül szólhat az Úr, Te vagy, ha képes vagy Hozzá fohászkodni abban a mélységben, ahogy kell. Egyetlen vers van a Koránban, ahol erre felhatalmazást kapsz.

Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok! Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít. Hát (ők is) hallják meg hívásomat és higgyenek Bennem, hátha tán jó útra térnek. (Korán 2:186)

„Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok!” A „Mondd” szó itt nem szerepel. Nem így: „Ha szolgám Rólam kérdez, mondd (ó Mohammed), Én közel vagyok.” Ez egy kivételes hely a Koránban, ahol Allah közvetlenül a hívőkhöz fordul. Majd így folytatja: „Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít.” Ez is egy közvetlen felhívás minden ember számára, aki hisz.

Tartsd meg az imát a Nap leívelésétől az éj beálltáig. Olvasd a Koránt pirkadatkor. Mert bizony, a Korán olvasása pirkadatkor vallomást hordoz. (Korán 17:78)

Az utolsó szó „mashudan” több annál, hogy vallomást hordoz. A shahid magyarul tanú. Mashud így azt is jelenti, hogy a hajnali imát tanuk állják körül, tanúsítva van. Angyalok jelenlétében történik. Ők tesznek vallomást az ima teljesítéséről, őket érinti meg annak mélysége. Ez a mélység a hívő és Allah közt alakul ki.

A levezetés célja az, hogy Gábrielt, angyalokat, a Láthatatlan Világ (A’alem al-Gheib) lényeit tekintsük valóságnak, akik minden korábbi Írásban szerepelnek és szerepük mindenhol ugyanaz. A Korán nem mást állít, hanem megerősíti az előző állításokat erről. Ha az ember elhelyezi magát a Teremtésben a megfelelő módon, elér egyfajta spirituális értést, mélységet, akkor képes lesz érzékelni azt a valóságot is, amit szem nem lát. Sőt, még képes lesz arra is, hogy az Úr vele közvetlenül is kapcsolatba lépjen.
A modern társadalmak lekoppintották azt az érzést, amit az egyház keltett, kifinomultan alkalmazott, többezer éves átverése egyikeként: minden ember mögött van egy figyelő tekintet, egy Big Brother.
Az egyház lett a Big Brother Isten helyett. Most a szolgálatok, technikai eszközök, melyeket használsz, bankszámlaszámod felügyelői, algoritmusok stb. is egy szem a hátad közepén. Az angyalok, köztük Gábriel, nem ebbe a kategóriába tartoznak. Őket a túlvilági számonkérésnél beszámítható dolgaid érdeklik.

Címkék: 

 

h i r d e t é s